March 13th & 14th

Houston & Dallas

House of Blues

2/21  ●  Galveston, tx  ● madi gras● saengerfest

3/13  ●  houston,tx  ● the burly q lounge● house of blues

3/14  ●  dallas,tx  ●  the burly q lounge● house of blues